Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy PROMOSYSTEM Ewa Szczepanek (NIP  734 152 96 79) / Strefa Nadruku sp z o.o. ( NIP 734 363 50 32) z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), przy ulicy Barbackiego 105, zwanymi dalej PROMOSYSTEM/StrefaNadruku, a kontrahentami.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użyte w warunkach współpracy pojęcia oznaczają:

a) „kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna o której mowa w art.33(1) par.1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową działająca poprzez upoważnioną przez siebie osobę.

b „konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupu na użytek własny, nie związany z wykonywaniem przez nią działalności zawodowej lub gospodarczej.

c) „towar” –towary, usługi lub materiały będące przedmiotem zamówienia

II. Zamówienie i potwierdzenie zamówienia

 1. Zamówienie przyjmowane jest wyłącznie w formie pisemnej i obowiązuje po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez PROMOSYSTEM/StrefaNadruku. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
 2. Słowne ustalenia lub zapewnienia przedstawicieli PROMOSYSTEM/StrefaNadruku dla swej ważności wymagają potwierdzenia w formie pisemnej.

III. Płatności

 1. Podstawową formą płatności jest przedpłata przelewem lub gotówką w wysokości 100% wartości zamówienia brutto na podstawie faktury proforma.
 2. W przypadku gdy kupujący lub konsument rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez PROMOSYSTEM/StrefaNadruku w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia w tym kosztów wykonania projektu.
 3. Dokonanie wpłaty równoznaczne z akceptacją warunków współpracy z  PROMOSYSTEM/StrefaNadruku.

IV. Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez PROMOSYSTEM/StrefaNadruku, co nastąpi po przesłaniu przez kupującego albo konsumenta kompletnego zamówienia, na co się składa:

a)             potwierdzenie wpłaty

b)            wymagane pliki graficzne

c)             akceptacja wizualizacji, projektu

 1. Uzgodnione terminy dostaw mają charakter przybliżony. PROMOSYSTEM/StrefaNadruku dołoży wszelkich starań, aby termin ten został dotrzymany oraz aby rzecz była dostarczona bez wad. PROMOSYSTEM/StrefaNadruku nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, zamówionego przez kupującego, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
 2. Koszt dostawy towaru pokrywa kupujący albo konsument, których wysokość zależy od rodzaju przesyłki oraz jej wagi.
 3. Kupujący albo konsument może odebrać towar osobiście z magazynu PROMOSYSTEM/StrefaNadruku ul. Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz.
 4. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy kupującego lub konsumenta,  to przechowanie towaru może odbywać się również na jego koszt i jego ryzyko.
 5. PROMOSYSTEM/StrefaNadruku zastrzega sobie prawo tolerancji rozmiarów, kolorów i ciężarów towarów
  w granicach +/- 5%. Tolerancja ta wynika wyłącznie ze stosowanych powszechnie technologii drukarskich.

V. Projekty i prawa autorskie

 1. Kupujący oraz konsument oświadcza, że dostarczona przez niego dokumentacja, będąca podstawą do produkcji towarów, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i że uzyskał wszelkie wymagane przez prawo zezwolenia na korzystanie z praw osób trzecich.
 2. Kupujący oraz konsument ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia naruszone zostaną prawa osób trzecich. Kupujący oraz konsument zwalnia PROMOSYSTEM/StrefaNadruku ze wszystkich roszczeń osób trzecich, jeżeli zostaną naruszone ich prawa, w tym zwłaszcza z obowiązku wypłaty odszkodowania za naruszenie tych praw.
 3. PROMOSYSTEM/StrefaNadruku przysługuje, w stosunku do wszelkich projektów wykonanych przez niego, autorskie prawa majątkowe i osobiste.
 4. Wszystkie produkty mogą być znakowane logo PROMOSYSTEM/StrefaNadruku lub innym znakiem handlowym należącym do PROMOSYSTEM/StrefaNadruku. Rezygnacja z oznakowania produktu jest równoznaczna z podniesieniem ceny o 30%.
 5. Kupujący oraz konsument wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez PROMOSYSTEM/StrefaNadruku produktów w materiałach reklamowych, stronie internetowej PROMOSYSTEM/StrefaNadruku, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych PROMOSYSTEM/StrefaNadruku co do jakości druku lub haftu. PROMOSYSTEM/StrefaNadruku ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla kupującego oraz konsumenta.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia kupującego prawa do składania reklamacji.
 2. Kupujący niezwłocznie po otrzymaniu towaru zobowiązany jest do sprawdzenie otrzymanego towaru pod względem ilościowym, jakościowym oraz co do zgodności z ustalonymi wzorcami. Braki należy zgłaszać listem poleconym wysłanym w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy pod rygorem bezskuteczności.
 3. Konsument, może odstąpić od umowy zawartej ze sprzedającym bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail biuro@strefanadruku.pl lub adres korespondencyjny PROMOSYSTEM/StrefaNadruku.
 4. Konsument  może skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy załączonego poniżej (Załącznik nr 1)
 5. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy jest on zobowiązany niezwłocznie odesłać, sprzedającemu zakupiony towar na swój koszt a towar winien znajdować się w stanie nienaruszonym.
 6. W razie odstąpienia konsumenta od umowy, PROMOSYSTEM/StrefaNadruku zwraca konsumentowi wszelkie świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, PROMOSYSTEM/StrefaNadruku nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Jeżeli  przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta albo kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – towar produkowany na indywidualne zamówienie kupującego albo konsumenta –  nie podlegają ono zwrotowi ani wymianie.
 9. Kupujący lub konsument może zareklamować zakupiony towar, jeżeli ma on wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, lub nie ma właściwości o których istnieniu zapewniał sprzedający, lub też rzecz została wydana kupującemu lub konsumentowi w stanie niezupełnym
 10. Kupujący lub konsument chcąc zareklamować zakupiony towar winien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym.
 11. Zgłaszając reklamację należy podać wszelkie dane niezbędne do identyfikacji zamówienia w szczególności: imię, nazwisko, nazwę firmy, datę i numer faktury VAT, oraz opisać przedmiot reklamacji.
 12. Sprzedający uwzględniając reklamację niezwłocznie wymienia wadliwy towar na towar wolny od wad.
 13. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają kupującego albo konsumenta do reklamowania całej dostawy.
 14. W przypadku produkcji towarów wg projektów przedłożonych przez kupującego albo konsumenta, PROMOSYSTEM/StrefaNadruku odwzoruje projekt tak dobrze jak to tylko możliwe. Kolory  zostaną możliwie najdokładniej odwzorowane. Niewielkie odchylenia w kolorze są wynikiem technicznych właściwości materiału bazowego, w związku z tym PROMOSYSTEM/StrefaNadruku zastrzega, że tego typu usterki nie są podstawą do reklamacji.
 15. Kupujący lub konsument ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru PROMOSYSTEM/StrefaNadruku celem potwierdzenia wady.
 16. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 2 dni od daty otrzymania towaru przez kupującego i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji.
 17.  Kupujący oraz konsument ponosi wszelkie koszty transportu związane z przesyłką reklamowanego towaru.
 18. Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez kupującego albo konsumenta.
 19. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na kupującego. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej. To samo dotyczy towaru przekazanego do znakowania przez osoby trzecie.
 20.  PROMOSYSTEM/StrefaNadruku ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do kupującego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 21.  PROMOSYSTEM/StrefaNadruku może naprawić, bądź przyjąć jako zwrot, ewentualnie wymienić reklamowany towar, chyba że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny – w terminie 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia przez PROMOSYSTEM/StrefaNadruku zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie PROMOSYSTEM/StrefaNadruku. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa PROMOSYSTEM/StrefaNadruku.
 22.  Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia kupującego albo konsumenta z obowiązku zapłaty na rzecz PROMOSYSTEM/StrefaNadruku za złożone zamówienie.
 23. Odpowiedzialność PROMOSYSTEM/StrefaNadruku z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania PROMOSYSTEM/StrefaNadruku. Odpowiedzialnością PROMOSYSTEM/StrefaNadruku nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność PROMOSYSTEM/StrefaNadruku zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez kupującego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze kupującego ulegają wyłączeniu.
 24. Jakiekolwiek roszczenia kupującego wobec PROMOSYSTEM/StrefaNadruku z tytułu rękojmi są wyłączone.
 25. PROMOSYSTEM/StrefaNadruku nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez kupującego albo konsumenta celu, jeżeli nie sprecyzował on na piśmie wszelkich warunków dotyczących towaru.

VII. OGÓLNE ZASADY PRZY PRODUKTACH SUBLIMOWANYCH

 1. W przypadku kalandrowania ręczników, koców, chust i innych materiałów łatwokurczliwych występuje tolerancja odstępstwa wielkości: szerokość, długość +/-2,5 cm od oferowanej wielkości
 2. Sublimowane produkty:
  1.  mogą odbiegać od wzoru +/-1 odcień́ w zależności na jakim materiale wykonywane są prace
  2. robione kilka sztuk w tym samym rzeczywistym czasie mogą odbiegać od siebie kolorystycznie +/-1 odcień́ z powodu różnych temperatur w kanale grzewczym
  3. mogą mieć przesunięcia grafiki względem zaakceptowanego wzoru ze względu na naturalne drgania maszyny
  4. kalandrowane jednostronnie lewą stronę mają zawsze koloru białego
  5. kalandrowane dwustronnie mogą mieć inny kolor +/-1 odcień od drugiej strony – ze względu na podwójne przeciągniecie materiału przez kanał grzewczy
  6. typu chusty, worki, tablety itp. mogą mieć przesuniętą grafikę względem pierwszej strony do 1 cm
  7. typu chusty w standardowej metodzie wykonywane są bez papierowych przekładek co może powodować naturalne przebicia koloru po drugiej stronie materiału.
  8. typu chusty, ręczniki, koce itp. mogą występować błędy drukarskie (białe plamki) ok 5% w nadruku z powodu odpadania
  9. typu chusty, czapki, maseczki wytwarzane są z materiału pochodzącego z recyklingu co powoduje, że mogą występować pyłki/ ciemne kropki/ meszki materiału, na które w procesie sublimacji nie ma się żadnego wpływu.

VIII. GWARANCJA 

Przedmiot gwarancji flagi ze 100% poliestru pokryte zadrukiem.

 1. Do każdego produktu Producent dołącza instrukcję w języku polskim.
 2. Gwarancją objęte są: trwałość kolorów (odporność na promieniowanie UV), zmiany w strukturze dzianiny (kurczenie, rozprężanie) powstałe w toku prawidłowej eksploatacji, trwałość szycia oraz elementów mocujących.
 3. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wywołanych nieprawidłową eksploatacją lub nieprzestrzeganiem zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji, a w szczególności prania flag ( pranie mechaniczne, co 14 dni w temperaturze do 60 stopni C).
 4. Gwarancja nie obejmuje zmian powstałych w wyniku naturalnego zużycia produktu.
 5. Producent deklaruje, że produkt został wykonany z najwyższą starannością. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub braków Zamawiający zwraca się na piśmie do Producenta.
 6. Producent udzieli odpowiedzi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 21 dni od daty uznania reklamacji. Producent wydłuża okres świadczeń gwarancyjnych o termin odpowiadający okresowi naprawy.
 7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż/demontaż, jeżeli został wykonany bez
  zastosowania się do instrukcji dołączonej do produktu.
 8. Gwarancji udziela się na okres 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia towaru do odbiorcy
 9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją oraz wynikłych na skutek zdarzeń losowych, pożaru, huraganu, aktów wandalizmu.
 10. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami, obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz.959.)

IX. Zlecenie usługi znakowania towaru oraz zlecenie produkcji towaru

 1. Składając zlecenie należy dostarczyć plik roboczy z grafiką 1:1 w formacie .cdr, lub .ai, lub .eps, w CMYK. Tekst należy zamienić na krzywe. Dostarczenie pliku roboczego w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z adaptacją grafiki.
 2. Wzór do akceptacji wysyłany jest odpłatnie na koszt odbiorcy. Istnieje możliwość akceptacji wzoru na podstawie przesłanego drogą elektroniczną zdjęcia wzoru.
 3. W wyniku procesów związanych ze znakowaniem jak również w związku z wadami ukrytymi towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym PROMOSYSTEM/StrefaNadruku ma prawo dostarczyć do 3% mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości. Koszty powstałe z tego tytułu pokrywa kupujący albo konsument. Kupujący albo konsument zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia na usługę znakowania towaru. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru kupujący albo konsument zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. PROMOSYSTEM/StrefaNadruku zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.
 4. W zależności od podłoża i techniki znakowania dopuszcza się możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%.
 5. W przypadku znakowania na towarze powierzonym kupujący albo konsument zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia próbki towaru celem wykonania testu znakowania.
 6. W przypadku znakowania na towarze powierzonym PROMOSYSTEM/StrefaNadruku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte lub uszkodzenia mogące ujawnić się w trakcie procesu znakowania. W takiej sytuacji PROMOSYSTEM/StrefaNadruku zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wstrzymania produkcji i poinformowania o tym fakcie kupującego albo konsumenta.
 7. PROMOSYSTEM/StrefaNadruku zastrzega sobie prawo załączania oznakowań producenta na towarach produkowanych przez PROMOSYSTEM/StrefaNadruku (metki, nadruk loga producenta).
 8. Standardowo odzież oraz inne produkty pakowane są luzem w kartonach. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Całość znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

  • Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

  • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

  • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

  • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

  • Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

  • Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.

  • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

  • Korzystamy z narzędzia HotJar, które pozwala nam śledzić Twoje zachowanie na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku ze śledzenia z wykorzystaniem HotJar czy nie.

  • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

  • Korzystamy na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.

  • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

  Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, tutaj znajdziesz dalej idące szczegóły.

XI. Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ogólne warunki współpracy PROMOSYSTEM/StrefaNadruku dostępne są w siedzibie PROMOSYSTEM/StrefaNadruku oraz na stronie www.strefanadruku.pl/regulamin
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów między kupującym a PROMOSYSTEM/StrefaNadruku jest sąd właściwy dla siedziby PROMOSYSTEM/StrefaNadruku.
 4. Składając zamówienie lub zlecenie na znakowanie towaru w PROMOSYSTEM/StrefaNadruku zamawiający akceptuje powyższe warunki współpracy.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: PROMOSYTEM/StrefaNadruku, Barbackiego 105, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18442 445, email: biuro@strefanadruku.pl

– Ja/My …………………………….. niniejszym informuję/informujemy………………… o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy…………………………………………………… /umowy dostawy następujących rzeczy………………………………………………………………………….. /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy………………………………………

/o świadczenie następującej usługi…………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy( ……………………….) /odbioru( ……………………)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………..

– Data ………………….

Niepotrzebne skreślić.